TÜRK TİCARET KANUNUNA GÖRE ŞİRKET TÜRLERİ

  • Yeni bir şirket kuruluşu için öncelikle hizmet aldığınız Serbest Muhasebeci Mali Müşaviriniz ile birlikte Şirket Ana Sözleşmeleri ve Şirket Kuruluş Belgeleri hazırlanır.
  • Ticaret Odası, Vergi Dairesi, Sosyal Güvenlik Kurumu ve diğer ilgili resmi makamlardaki başvurular yapılır.
  • İşlemlerin sonuçlandırıp mükellefiyet tesisi gerçekleştirilir.
  • Ancak bu işlemlerin öncesinde karşılıklı görüşerek birlikte şirket türüne karar vermeniz gerekmektedir.

1) ŞAHIS ŞİRKETLERİ

a) Adi Şirketler

Ticari faaliyette bulunan adi ortaklıklarda ortakların paylarına düşen kazançlar ayrı ayrı ticari kazanç sayılır. Ortaklar kendi paylarına düşen karlarını ayrı ayrı beyan etmek zorundadırlar.

b) Kolektif Şirketler

Kolektif şirketler birinci sınıf tüccar sayılırlar ve şirket ortaklarının aldıkları kar payları ticari kazanç sayılır. Her ortak ticari kazancı üzerinden ayrı ayrı beyan vermek zorundadır.

c) Adi Komandit Şirketler

Adi Komandit şirketler birinci sınıf tüccar sayılırlar. Bu şirketlerde sınırsız sorumlu olan Komandite ortakların şirket kazancından aldıkları paylar ticari kazanç, sınırlı sorumlu olan Komanditer ortakların payları ise (vergisi kesinti yoluyla alınmamış) menkul sermaye iradıdır.
2) SERMAYE ŞİRKETLERİ

a) Limited Şirketler

Ortaklar şirket borçlarından sorumlu olmayıp, sadece taahhüt ettikleri esas sermaye paylarını ödemekle ve şirket sözleşmesinde öngörülen ek ödeme ve yan edim yükümlülüklerini yerine getirmekle yükümlüdürler. Limited şirketin esas sermayesi en az on bin Türk Lirası olmak zorundadır.

b) Anonim Şirketler

Sermayesi belirli ve paylara bölünmüş olan, pay sahipleri şirket borçlarından sorumlu olmayıp, sadece taahhüt ettikleri esas sermaye payları ile şirkete karşı sorumludur. En az sermaye tutarı tamamı esas sözleşmede taahhüt edilmiş bulunan, elli bin Türk Lirasından ve sermayenin artırılmasında yönetim kuruluna tanınmış yetki tavanını gösteren kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş bulunan halka açık olmayan anonim şirketlerde başlangıç sermayesi yüz bin Türk Lirasından aşağı olamaz.

c) Sermayesi Paylara Bölünmüş (Eshamlı) Komandit Şirketler

Şirketin sorumlulukları sınırsız olan ortaklarına ‘Komandite’, diğerine de ‘Komanditer’ denir. Eshamlı komandit şirketlerin kurumlar vergisi mükellefiyeti Komanditer ortağın hissesine yöneliktir. Vergiye tabi kurum kazancının Komanditer ortakların hissesine isabet eden kısmı Kurumlar Vergisine, Komandite ortaklara isabet eden kısmı ise ortaklara isabet eden kısmı ise bu ortaklarca beyan edilmek suretiyle gelir vergisine tabi tutulur.
Bize Ulaşın